Нажмите сюда, если переадрессации не произошло:
https://infotips.ru/testovye-voprosy-zakon-o-gosudarstvennom-jazyke-rk.html